“Kabinet moet focus leggen op lage lasten voor bedrijven en banen”

De banen moeten vanuit het bedrijfsleven komen en het Kabinet moet alles op alles zetten om de banenmotor op gang te houden. Daarvoor is het nodig, dat de lasten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk blijven en het consumentenvertrouwen wordt hersteld. Dat is de boodschap van Branchevereniging VHG, de werkgeversorganisatie van hoveniers- en groenvoorzienersbedrijven met 1.100 leden, in reactie op de Miljoenennota aan het Kabinet.

Het Kabinet staat voor de opgave om zes miljard euro aan bezuinigingen door te voeren. Deze bezuiniging is nodig om de staatsschuld niet verder op te laten lopen. Als de rente gaat stijgen, zou dit een enorme rem op de economische ontwikkeling van Nederland betekenen. Het Kabinet wil aan de hand van verschillende Akkoorden hervormingen doorvoeren. VHG juicht het toe, dat het Kabinet deze hervormingen in samenwerking met sociale partners en maatschappelijke organisaties wil realiseren. VHG gaat onder andere een actieve rol spelen bij de uitvoering van het Energieakkoord, maar ook het Sociaal Akkoord en het Bouw- en Woningmarktakkoord raken de hoveniers- en de groenvoorzienersbranche.

Banen
Om de economie weer op gang te helpen is het volgens VHG nodig, dat ondernemers zonder verdere lastenverzwaringen de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen zodat zij de huidige werkgelegenheid zeker kunnen stellen en ook nieuwe banen kunnen scheppen. Vanuit dat oogpunt is VHG positief over het initiatief van Minister Asscher tot het indienen van sectorplannen die dit doel nastreven. Vanuit de hoveniers- en groenvoorzienersbranche wordt inmiddels gewerkt aan een dergelijk plan, waarin scholing en baanbehoud centraal staat. Bovendien is VHG zeer geïnteresseerd in de verdere uitwerking van de plannen rondom het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De hoveniers- en groenvoorzienersbranche heeft hiermee veel ervaring en zou een voorbeeldrol kunnen vervullen in hoe het Kabinet dit verder handen en voeten wil geven. VHG trekt hierin samen op met Cedris, de branchevereniging van de sociale werkvoorziening.

Consumentenvertrouwen
De huidige Kabinetsplannen wakkeren de onzekerheid bij consumenten over hun koopkracht, baan en pensioen verder aan. Voor de hoveniersbranche is dit een slechte ontwikkeling. Door deze onzekerheid zijn consumenten minder genegen om investeringen in hun tuin te doen. Vanuit dat oogpunt pleit VHG sterk voor een voortzetting van de tijdelijke lage btw op arbeid in de aanleg en onderhoud van particuliere tuinen. De huidige tijdelijke regeling komt per 1 maart 2014 te vervallen. In de Miljoenennota staat te lezen, dat het Kabinet de huidige tijdelijke maatregel wil vastleggen in wetgeving. Of dit ook een opening tot voorzetting biedt, zal bij de behandeling van het Belastingplan duidelijk worden.

De Kabinetsplannen voor 2014 kunnen door het uitblijven van economisch herstel op korte termijn tot somberheid stemmen. Anderzijds bieden zij ook kansen en doen zij een beroep op iedereen om er samen de schouders mee onder te zetten. VHG zal zich namens de hoveniers- en groenvoorzienersbranche nadrukkelijk bij de politiek en de overheid profileren als sector die in het maatschappelijke veld mee wil doen. Groen draagt bij aan de gezondheid van mensen en aan de kwaliteit van de leefomgeving. Er werken ruim 45.000 mensen in het groen, waarbij er bovendien ook kansen zijn voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit soort thema’s spreken bij de politiek tot de verbeelding en kunnen op sympathie bij de overheid rekenen. Vanuit dit vertrekpunt behartigt VHG de belangen van de hoveniers- en groenvoorzienersbranche, waarbij perspectief voor de bedrijven wordt gekoppeld aan een sterke maatschappelijke waarde.

Bron: VHG