iVerde en FloraHolland hebben recentelijk een convenant gesloten op basis waarvan zij in de komende jaren gezamenlijk invulling gaan geven aan De Groene Agenda. Met het sluiten van dit convenant hebben zij de ambitie uitgesproken om met behulp van de aanwezige kennis over de effecten van groen te komen tot innovatieve en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten en daarbij behorende business cases. Daarvoor zal samenwerking worden gezocht met ondernemers, overheden en andere stakeholders. In samenspraak met Wageningen UR  en mogelijke andere kennisinstellingen zal ook nieuwe kennis worden gegenereerd die als basis dient voor de verdere ontwikkeling van nieuwe groenconcepten.

 

In de komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, de vergrijzing van de bevolking, de toenemende verstedelijking en het verschijnsel dat de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving negatieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Groen draagt bij aan het oplossen van dit soort problemen. Hoewel deze positieve effecten in verschillende onderzoeken zijn aangetoond, is de omzetting van deze kennis naar kunde en verdienmodellen achterwege gebleven. Daarom zal in de activiteiten van iVerde en FloraHolland naast kennisontwikkeling het accent juist komen te liggen op de transitie van die kennis naar de praktijk.

 

Voor de financiering van het programma beschikken iVerde en FloraHolland over een budget van 0,75 mln. euro, dat verkregen is uit de verschillende PT Sectorfondsen (boomkwekerij, hoveniers en bloemisterij). Inmiddels wordt ook de laatste hand gelegd aan een meerjarige PPS aanvraag bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, zal het beschikbare budget worden verdubbeld.

 

Met het sluiten van het convenant hebben FloraHolland en iVerde gevolg gegeven aan de wens van het Productschap Tuinbouw om tot samenwerking te komen. Binnen het kader van de belangstellingsregistratie was het PT programma “Groen en Welbevinden” immers overgedragen aan FloraHolland, terwijl het programma “De Groene Stad” aan iVerde is toegewezen. iVerde is een platform waarin Anthos, Branchevereniging VHG en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten participeren en dat richt zich op het vergroten van de maatschappelijke bewustwording en waardering van groen in binnen- en buitenland.