Er moeten dringend maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van het bomenbestand niet verder achteruitgaat door prijsdruk en beperkte gemeentelijke budgetten. Die conclusie wordt getrokken na een onderzoek dat studenten Tuin- en landschapsmanagement aan de HAS Hogeschool uitvoerden in opdracht van Vakgroep Boomspecialisten van Branchevereniging VHG. De studenten hebben voor de vakgroep interviews afgenomen en knelpunten en oplossingsrichtingen op een rij gezet. De VHG wil het rapport gebruiken om met de opdrachtgevers een open dialoog aan te gaan op de inhoud en samen te zoeken naar oplossingen om zo goed mogelijk met de beschikbare middelen om te gaan.

Zowel van opdrachtgevers als de boomverzorgende bedrijven kregen de onderzoekers te horen dat de kwaliteit van het bomenbestand afneemt. Er wordt momenteel al regelmatig voor gekozen om het onderhoudsniveau naar beneden bij te stellen. Ook besluiten veel gemeenten om geen nieuwe bomen aan te planten als er bomen worden gekapt. Gemeentelijke opdrachtgevers kampen met te krappe budgetten en verlagen daarom de onderhoudsfrequentie van hun bomenbestand. De lagere budgetten leiden tot stevige concurrentie. Dit heeft tot gevolg dat er wordt ingeboet op kwaliteit en veiligheid.

Te weinig kennis en tijd voor toezicht
Goed toezicht wordt door veel partijen aangeduid als de sleutel om de kwaliteit van het bomenbestand te verbeteren en te waarborgen. Aannemers en adviesbureaus geven aan dat het de gemeentelijke opdrachtgevers ontbreekt aan de kennis en tijd om goed toe te zien op de voorgeschreven kwalificaties van het personeel en de kwaliteit van het werk. Dat heeft tot gevolg dat de aannemers de werkzaamheden uit het bestek tot een minimum beperken. De kwaliteit en veiligheid komen daardoor onder druk te staan. Boomspecialisten zouden in het toezicht een actievere rol kunnen spelen. Dit past volledig in het beeld van de regiegemeente die meer onderdelen extern onderbrengt.

Ontzorgen
Door bezuinigingen bij gemeenten zien de marktpartijen de specifieke bomenkennis bij gemeentelijke instanties geleidelijk afnemen. Gemeentelijke ambtenaren worden steeds meer generalist dan specialist. De introductie van een ontzorgingsmodel zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Hierbij nemen de aannemers het gehele boombeheer voor hun rekening inclusief veiligheidsinspecties, snoeien en het oplossen van calamiteiten en klachten.

Bron: Branchevereniging VHG