Met het vaststellen van de nieuwe statuten, huishoudelijk reglementen en protocollen heeft de Ledenraad van Branchevereniging VHG op 14 november goedkeuring gegeven aan de nieuwe verenigingsstructuur VHG. Per 1 januari 2018 wordt deze van kracht. Het Bestuur heeft in de afgelopen periode nauw samengewerkt met de Ledenraad om deze nieuwe structuur te kunnen realiseren. Branchevereniging VHG wil met deze herstructurering nog meer aansluiting vinden bij de markt en bij de wensen en behoeften van de leden.

De huidige vakgroepen en regionale afdelingen houden per 1 januari aanstaande op te bestaan. Hiervoor in de plaats komen drie domeinen, waarin de leden worden verbonden met netwerken in de markt. Het gaat dan om de domeinen Particuliere Tuinen, Openbaar Groen en Gebouwgebonden Groen.

Daarnaast komen er zes nieuwe regio’s, waarin het accent ligt op het boeien en binden van de leden en het verstevigen van de regionale marktnetwerken. Deze nieuwe regio’s zijn Noord-Nederland, Oost, Midden-Nederland, Brabant/Limburg, Zuid-Holland/Zeeland en Noord-Holland.

Binnen de nieuw op te zetten platforms kunnen leden verder werken aan vakontwikkeling. Inmiddels is bekend dat de volgende platformen in de nieuwe structuur actief gaan worden: Boomspecialisten, Interieurbeplanters, Zwemvijverbouwers en Meewerkende Partners.

Verenigingsstructuur VHG

De nieuwe verenigingsstructuur VHG ziet er als volgt uit:

nieuwe verenigingsstructuur branchevereniging VHG - Verenigingsstructuur VHG

Ledenraad VHG

Dit is het hoogste orgaan van de vereniging en vertegenwoordigt vanuit onder meer een controlerende taak alle leden. In de nieuwe opzet bestaat de Ledenraad uit 31 leden, nu 45. Alle VHG-leden kunnen straks op basis van verkiezing direct meebepalen wie namens hen in de Ledenraad zitting heeft.

Algemeen Bestuur 

Bestuurt op hoofdlijnen en bestaat in de nieuwe structuur uit 7 leden (inclusief voorzitter). Elk domein levert op basis van een profiel 2 vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur. De bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad.  

Domeinen 

Leggen de verbindingen naar de markt. Er komen drie domeinen, namelijk Particuliere Tuinen, Openbaar Groen en Gebouwgebonden Groen. Voor een stevige verankering naar de achterban, kent elk domein een adviesgroep die bestaat uit VHG-leden actief in het betreffende domein.

Regio’s

Zijn gericht op het verstevigen van het netwerk naar branchecollega’s en de regionale markt. In de nieuwe structuur komen zes regio’s, namelijk Noord-Nederland, Achterhoek/Overijssel (Oost), Midden-Nederland, Brabant/Limburg, Zuid-Holland/Zeeland en Noord-Holland. Naast twee regionale bijeenkomsten, die vanuit het verenigingsbureau worden gefaciliteerd, kunnen leden binnen de regio’s ook zelf initiatief nemen tot het opzetten van studieclubs. Elke regio kent een adviesgroep met een koppeling naar het Algemeen Bestuur.

Platformen

Verbinden leden op het gebied van vakontwikkeling. De huidige vakgroepen kunnen, als zij dat willen, in de nieuwe structuur verder als platform. Daarnaast zijn er criteria opgezet voor het oprichten van nieuwe platforms en eventueel opheffen wanneer er vanuit de leden geen behoefte meer is aan een specifiek platform.

Het verenigingsbureau verzorgt de ondersteuning van het Algemeen Bestuur en de vereniging.

Vervolg 

De komende periode wordt gewerkt aan het afronden van de regioplannen 2018 en het uitwerken van de nieuwe domeinplannen. De regioplannen moeten in december gereed zijn. Voor elk domein is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de verschillende specialismen binnen de vereniging. Zij gaan aan de slag met het in kaart brengen van de marktnetwerken en het voorbereiden van gezamenlijke activiteiten voor deze domeinen. Deze werkgroepen gaan in januari aan de slag. 

De aanpassingen in de verenigingsstructuur VHG krijgen ook een uitwerking op het Landelijk Bureau. De organisatie wordt aangepast en per 1 januari verandert de naam in ‘Verenigingsbureau’.

Meer informatie

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op de Vakbeurs Hardenberg, die op dinsdag 9 januari plaatsvindt, wordt de nieuwe structuur aan u als VHG-lid gepresenteerd. Daarnaast wordt u via de VHG-media in januari verder geïnformeerd over wat deze nieuwe verenigingsstructuur  VHG voor u in petto heeft.

Bron: VHG.

Meer informatie: Contact VHG