Omzetontwikkeling Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche

Deze tabellen horen bij de publicatie kwartaalmonitor Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. Deze publicatie is samengesteld in opdracht van brancheverening VHG. De monitor en tabel verschijnen op kwartaalbasis, circa 80 dagen na afloop van het betreffende kwartaal.

In deze tabel wordt de omzetontwikkeling van de leden van de VHG weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande kwartaal en jaar.

Omzet ontwikkeling VHG totaal

VHG Omzetontwikkeling Hoveniers

Omzet ontwikkeling Hoveniers

VHG Omzetontwikkeling Hoveniers

Omzet ontwikkeling Groenvoorzieners

VHG Omzetontwikkeling Hoveniers

Omzet ontwikkeling Interieurbeplanters

VHG Omzetontwikkeling Hoveniers

 

Populatie

“Deze tabel toont informatie over de ontwikkeling van de omzet van de hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven voor zover deze lid zijn van de VHG*. De hoveniersbranche valt binnen de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 onder code 813. SBI 813 kent circa 8 890 bedrijven (bron StatLine). De VHG heeft circa 1 015 leden (bron VHG). Niet alle leden van de VHG zijn getypeerd als hoveniersbedrijf en vallen deels onder een andere SBI code. *De sociale werkvoorzieningen die lid zijn van de VHG zijn in deze rapportage buiten beschouwing gelaten.”

Status van de cijfers

De cijfers over 2016 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 16 maart 2017:

De cijfers over het vierde kwartaal en het jaar 2016 zijn toegevoegd en de voorgaande perioden over 2016 kunnen zijn bijgesteld.

Methode en operationalisering

CBS heeft zonder extra enquĂȘtering de omzetontwikkeling voor de leden van de VHG kunnen bepalen door het koppelen van de bedrijven aan het algemene bedrijvenregister en de gegevens uit de statistieken van de omzetontwikkelingen van CBS.
Behalve voor alle leden van de VHG zijn de omzetgegevens ook geanalyseerd voor de verschillende deelmarkten waarin de hoveniers- en groenvoorzieners werkzaam zijn, te weten:
– hoveniers
– dak- en gevelbegroeningsspecialisten*
– groenvoorzieners*
– boomspecialisten
– interieurbeplanters
* groenvoorzieners en dak- en gevelbegroenings specialisten vormen in de kwartaalmonitor en in deze tabel samen 1 deelmarkt.

Meer informatie over de onderzoeksmethode kunt u vinden in de korte onderzoeksbeschrijving:
Statistieken van de omzetontwikkeling

Bronbestanden

– VHG ledenbestand inclusief het type lidmaatschap (dit bepaalt de deelmarkt waarin het bedrijf valt)
– Statistieken omzetontwikkeling CBS

Begrippen

Omzet – De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en zakelijke afnemers buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Afkortingen

Index – Indexcijfer, in deze tabel is geldt 2010 = 100