Op 12 januari 2015 hebben sociale partners overeenstemming  bereikt over een tussentijdse wijziging van de cao hoveniersbedrijf in Nederland. Met deze wijziging binnen de looptijd willen partijen ervoor zorgen dat de cao up-to-date is aan de huidige praktijk en aan de wet- en regelgeving.

Jaarurennorm

Na de introductie van het Jaarurenmodel is gebleken dat er nog enkele onduidelijkheden zijn. Dit wordt nu verhelderd en aangescherpt. Zo wordt opgenomen dat de Jaarurennorm bereikt wordt door een gemiddelde werkweek van 37 uur. Ook wordt toegevoegd dat de werkgever een inzichtelijke registratie van de saldi moet bijhouden.

Er is geconstateerd dat bij sommige bedrijven soms sprake is van een jaarrooster van meer dan de jaarurennorm van 1930 uur. Een rooster van meer dan 1930 uur kan niet voor de duur van een jaar vooruit definitief worden vastgesteld. Er moet vanuit de werkgever en werknemer  rekening gehouden worden met eventuele onwerkbaar weer dagen. Mocht achteraf op het afrekenmoment (31 maart) blijken dat er meer dan 1930 uur door de werknemer is gewerkt, dan dient er conform artikel 23 afgerekend te worden.

Afgesproken is dat partijen medio 2015 het Jaarurenmodel zullen evalueren.

Afboeken verlof in het kader van het jaarurenmodel

Het uitgangspunt voor de berekening van enkele verlofuren of een halve dag verlof, is dat er toegewerkt wordt naar de standaard waarde van 7.4 uur (behalve als conform artikel 24 verlof volgens rooster wordt gewaardeerd).

Dit geeft de volgende voorbeelden:

Uren gewerkt (te werken) Uren verlof Resultaat JUM
1 6,4 7,4
2 5,4 7,4
3,7 3,7 7,4
5 2,4 7,4

 

Regeling Gelegenheidsarbeid

De regeling is inmiddels afgeschaft. Er wordt geen vervangende regeling opgenomen.

Definities

Er is een nieuwe definitie van het loonbegrip BTER-loon. Agrarisch breed is besloten om deze definitie in alle cao’s te wijzigen. In alle cao’s komt dezelfde tekst te staan, waarin duidelijk omschreven wordt over welke loonbestanddelen de werknemer pensioen opbouwt.

Nieuwe werkzaamheden en Functiewaardering

Op advies van een paritaire werkgroep worden een aantal werkzaamheden aan de werkingssfeer toegevoegd zodat deze beter aansluiten op de dagelijkse praktijk. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er meer dan de in de huidige cao genoemde werkzaamheden voorkomen.

Het Handboek Functiewaardering wordt geactualiseerd zodat het onderscheid tussen verschillende

functieniveaus wordt verduidelijkt.

Uitzendkrachten

In artikel 5 wordt de wachttijd voor loongroep I en II afgeschaft. De inlenersbeloning is dan voor alle uitzendkrachten vanaf dag 1 van kracht.

Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten van korter dan zes maanden. Ook geldt er een aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. Dit zal in de cao worden verwerkt en partijen zullen dit de komende tijd ook in voorlichting meenemen.

Reistijden

Het huidige artikel 41 lid 3 is niet correct. Het artikel wordt aangepast zodat reistijd inclusief werktijd tot 9,5 uur per dag voor 100% meetelt in de Jaarurennorm en de uren daarboven in de volgende loonperiode tegen 130% worden uitbetaald .

Zie voor meer informatie: vhg.org