Branchevereniging VHG roept de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op om het groene bedrijfsleven een belangrijke positie te geven in het toekomstbestendig maken van het groene onderwijs. Dit heeft de branchevereniging op 4 mei in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob laten weten.
Hiermee haakt VHG in op de beleidsreactie van beide ministers op het rapport ‘Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra’ aan de Tweede Kamer.

Branchevereniging VHG deelt de zorg van de ministers over de toekomstbestendigheid van de AOC’s. In de brief geeft de branchevereniging aan dat zij diverse initiatieven heeft genomen om in samenwerking met de groene vmbo-scholen en AOC’s het tij te keren. Zo zijn er projecten opgezet om de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo te stimuleren door scholen en groenbedrijven nauw met elkaar te laten samenwerken. Ook op mbo-niveau heeft de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een impuls gekregen.

Om een doorlopende leerlijn te creëren is in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein een Associate Degree-opleiding opgezet. Voor zij-instromers is er bovendien de VHG Branche-opleiding. Verder heeft VHG in het kader van het excellentieprogramma de titels Meesterhovenier en Meestergroenvoorziener ontwikkeld. “Al deze initiatieven werpen hun vruchten af, maar we zijn er nog niet”, stelt VHG-directeur Egbert Roozen.

Regionale hotspots
VHG pleit voor een verregaande krachtenbundeling in het groene onderwijs en stelt voor om in samenwerking met het bedrijfsleven op regionaal niveau zogenoemde ‘hotspots’ in te richten voor vakontwikkeling en -onderwijs. Dit idee sluit aan op het GroenPact waarin VHG vertegenwoordigd is. Samen met de ministers en de onderwijsinstellingen wil VHG dit verder uitwerken. “We houden ons aanbevolen om, in dienst van het groene bedrijfsleven, werk te maken van goed onderwijs voor onze sector”, aldus Roozen in de brief aan de ministers.