De sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzienings- sector hebben besloten om de maatregelen die zij hebben voorgesteld in het sectorplan nog in januari/februari 2014 van start te laten gaan. Dit vooruitlopend op de beschikking van minister Asscher van SZW. Sociale partners zijn van mening dat de activiteiten voor bedrijven juist deze winter nodig zijn. Met het sectorplan is 3,5 miljoen euro gemoeid. Voor de helft daarvan wordt cofinanciering gevraagd.

Samen met de vakbonden zet Branchevereniging VHG zich volledig in om het sectorplan uit te voeren, omdat zij van mening is dat de crisis in de branche met concrete maatregelen in de winterperiode moet worden bestreden. Met man en macht wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van de activiteiten.

Concreet gaan deze winter de volgende maatregelen van start:
Toekomstgerichte bijscholing vakkrachten
U kunt uw medewerkers een toekomstgerichte bijscholing laten volgen. De cursus- en verletkosten hiervoor worden volledig vergoed. Het zijn 5-daagse programma’s die zijn gericht op duurzame inzetbaarheid. Zo kunnen hoveniers zich laten bijscholen op het gebied van ‘De Levende Tuin’. Voor groenvoorzieners is er een keuze mogelijk uit o.a.: ‘Duurzaamheid en ecologie’, ‘Nieuwe contractvormen’, ‘Nieuwe technologieën’ en ‘de Flora- en Faunawet’.  Er is ruimte voor 1000 deelnemers. U kunt uw medewerkers hiervoor aanmelden via de webportal (zie procedure).

Aanvullende scholing BBL-leerlingen
Voor 250 BBL-leerlingen is het mogelijk een 8-daags scholingsprogramma te volgen dat gericht is op inzetbaarheid (met name duurzaamheid en vaktechniek). De cursus- en verletkosten voor de deelnemers aan deze scholing zullen worden vergoed. Uitvoering van dit cursusprogramma gebeurt in nauwe samenwerking met de verschillende TRI-organisaties. U kunt uw leerling(en) aanmelden via de webportal (zie procedure).

Wintervergoeding BBL
Er is ook gedacht aan een maatregel om ondernemers in staat te stellen jongeren gedurende het hele jaar een leer-werkplek te bieden. Wanneer u uw BBL-leerling (leerlingen die bij de start van hun opleiding 22 jaar of jonger waren, betaling conform cao) de gehele winter in dienst houdt, komt u in aanmerking voor een extra ‘wintervergoeding’. Deze vergoeding dekt de loonkosten over de periode van januari tot half maart. Er is ruimte voor maximaal 400 aanvragen.

Procedure
Momenteel wordt hard gewerkt om de webportal in te richten die als aanmeldpunt voor deze maatregelen kan dienen. Naar verwachting zal deze medio januari 2014 klaar zijn. Na aanmelding verricht de webportal de selectie en kan men zich inschrijven bij één van de deelnemende onderwijsinstellingen. Er wordt naar gestreefd om de betreffende vergoedingen binnen twee maanden uit te betalen (mits aan alle inschrijfvoorwaarden is voldaan).

Meer informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal VHG u hiervan via de digitale nieuwsbrief op de hoogte brengen.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de VHG Ondernemershelpdesk, tel (030) 659 55 50 of ledencontact@vhg.org. Ook komt er informatie beschikbaar op www.collandarbeidsmarkt.nl. Onderwijsinstellingen die de genoemde scholing willen verzorgen, kunnen terecht op www.aanbestedingenonline.nl.

Sectorplan
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen indienen met als doel vermindering of tegengaan van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd dienen de sectorplannen een bijdrage te leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, ook na afloop van deze crisis. Het Rijk financiert de plannen voor de helft. De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal 2 jaar.

De sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningssector zijn: Branchevereniging VHG, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten.

Bron: Branchevereniging VHG