Toekomstbestendige vereniging en ruimte voor professioneel groen ondernemerschap

Branchevereniging VHG heeft de afgelopen drie jaar een strategische koers gevolgd langs vier actielijnen: Organisatie van de vereniging, Boeien en binden, Profileren naar de markt en Allianties. Onlangs evalueerde het VHG-bestuur de resultaten die op deze terreinen zijn behaald. Ook werd bij de leden input opgehaald voor de nieuwe strategische koers van 2018 tot 2020.

De actielijn ‘Organisatie van de vereniging’ heeft alles te maken met de actielijn ‘Boeien en binden’. Het Bestuur is in samenwerking met de Ledenraad aan de slag gegaan om een nieuwe verenigingsstructuur voor te bereiden, die een sterke binding met de markt en met de leden mogelijk moet maken. Resultaat is, dat per 1 januari 2018 in deze nieuwe structuur wordt gewerkt. Centraal hierin staan drie nieuwe domeinen: Particuliere Tuinen, Openbaar Groen en Gebouwgebonden Groen. In deze domeinen wordt de samenwerking tussen marktpartijen en de VHG-leden verder aangehaald. Daarnaast kent VHG in de nieuwe opzet zes regio’s, waarin het ontwikkelen van regionale marktnetwerken en het boeien en binden tussen de leden plaatsvinden.

Leden kunnen het initiatief nemen tot het oprichten van platformen, waarin aan de vakontwikkeling gewerkt kan worden. Zij kunnen bovendien nog altijd rekenen op individuele ondersteuning van de VHG Ondernemershelpdesk. De dienstverlening van de helpdesk zal in de komende periode worden uitgebreid. Verder is in de afgelopen periode gewerkt aan het optimaliseren van de communicatie en informatie naar de achterban.

Profileren naar de markt

Binnen de actielijn ‘Profileren naar de markt’ is hard gewerkt aan een stevig profiel van VHG naar buiten toe. Steeds meer stakeholders zoals gemeenten, waterschappen en provincies doen een beroep op VHG om mee te denken over groene oplossingen. VHG wordt gezien als een serieuze samenwerkingspartner en de leden liften op die uitstraling mee. Voor de leden zijn diverse instrumenten ontwikkeld waarmee zij zich kunnen profileren op de markt. Er is onder meer een nieuw logobordje uitgebracht, een promotiepakket rondom de garantieregeling voor hoveniers en er is het initiatief genomen voor een landelijke open dag bij bedrijven. Naast de handleiding van De Levende Tuin is er ook een handleiding voor de aanleg en het onderhoud van Groene Schoolpleinen uitgebracht.

nieuwe verenigingsstructuur branchevereniging VHG

Allianties

De actielijn ‘Allianties’ richtte zich op het verbreden van de lobbyactiviteiten. Politieke lobby is een kerntaak van VHG. Er is veel aandacht geweest voor het uitbreiden van het netwerk binnen de Europese, nationale, provinciale, regionale en lokale politiek. Het thema groen staat goed op de agenda. Dat is belangrijk, want het biedt de groene sector de kans om niet langer aan het einde van de keten te werken, maar een plaats aan het begin van de ontwerp- en ontwikkelketen te verwerven. Ook onderwerpen op het gebied van cao (bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid en het ontslagrecht), onderwijs (zoals borging van de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de beroepspraktijk) en ondernemerschap (onder andere btw en onkruidbestrijding op verhardingen) stonden hoog op de lobbyagenda. Bij deze thema’s wordt nauw samengewerkt met VNO-NCW en MKB-Nederland.

Koers voor 2018-2020

Het werken met zo’n meerjarenkoers bevalt VHG goed. Inmiddels is input verzameld voor de koers voor 2018-2020. Vanuit de leden is al een aantal speerpunten aangegeven: het imago van het vak, de instroom van jonge mensen, onderwijs, innovatie en de verbinding naar de markt.