Branchevereniging VHG gaat dit schooljaar nauw samenwerken met de onderwijsinstellingen in de groene sector. Doel is om samen de opleidingen beter en aantrekkelijker te maken. Ook het bedrijfsleven wordt erbij betrokken. Volgende week brengt VHG een Onderwijscahier uit waarin haar visie en plannen zijn beschreven.

Het groene onderwijs heeft te maken met instituties die wegvallen en financiën die onder druk staan. Tegelijkertijd wordt er van de groene professional meer gevraagd, zowel in de breedte als in de diepte. De personeelsbehoefte stijgt bovendien, terwijl de instroom in het mbo al een aantal jaren daalt.

Excellente scholen

Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, heeft VHG een plan ontwikkeld waarin nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal staat. Zo is met enkele AOC’s het pilotprogramma ‘excellente scholen-excellente leerbedrijven’ opgezet. In dit programma beoordelen scholen en bedrijven samen het lesprogramma. Bedrijven (leden van VHG) vullen delen van het programma in, stages zijn van hoge kwaliteit en docenten blijven bij door het volgen van bedrijfsstages.

Docentendag

Voor docenten organiseert VHG op 6 oktober aanstaande een speciale dag, waarop zij veel nieuwe kennis kunnen opdoen. Diverse vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, waaronder Nico Wissing (NL Greenlabel), houden lezingen over het creëren van gezonde en duurzame leefomgevingen, innovaties en ontwikkelingen in de sector.

Bedrijvenclusters vmbo

Om de groene sector op een positieve manier bij vmbo-leerlingen onder de aandacht brengen, creëert Branchevereniging VHG clusters van bedrijven rondom deze scholen. Dit om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk en het zo aantrekkelijker te maken. Hiervoor zijn ook leskaarten ontwikkeld voor de nieuwe keuzevakken ‘werken in een groene stedelijke omgeving’ en ‘aanleg van een tuin’. Doel hiervan is de doorstroom van het groene vmbo naar het groene mbo te bevorderen.

Onderwijscahier

In het Onderwijscahier beschrijft Branchevereniging VHG hoe het samen met onderwijs en bedrijfsleven goed groen onderwijs wil maken. In het kort staat beschreven hoe het groene vakmanschap verandert en wat dat betekent voor het groene onderwijs. Voor elke betrokken partij is hierin een rol weggelegd. Ook die rollen worden toegelicht. Het Onderwijscahier wordt medio september aan alle leden toegezonden en is dan ook te downloaden via deze website.