Kabinet stimuleert op groei en banen in Miljoenennota

De regeling van de tijdelijke lage btw op hoveniersdiensten wordt verlengd tot 1 juli 2015. Dat is voor de hoveniers- en groenvoorzienersbranche het grote en meest in het oog springende nieuws van Prinsjesdag. Nog niet zo lang geleden liet Staatssecretaris Wiebes weten, dat er geen verlenging voor hoveniers zou komen. Met een gerichte lobby van Branchevereniging VHG is dat toch gelukt. Ook al heeft de regeling een looptijd van een halfjaar, toch vindt VHG deze verlenging een geweldig resultaat voor de branche. VHG-directeur Egbert Roozen: “De lage btw werkt bijzonder positief uit voor de bedrijven in onze branche. Het levert werk en banenbehoud op. In de Miljoenennota staan nog meer belangrijke onderwerpen voor hoveniers- en groenvoorzienersbedrijven. Er is de komende tijd volop werk aan de winkel voor VHG om ook onze branche van die economische groei te laten profiteren.”

Langzaam maar zeker kruipt Nederland uit het economische dal. De economische groei in 2015 zal volgens het CPB 1,25% bedragen. De export groeit met 4,5% en consumenten zullen volgend jaar naar schatting 1% meer gaan besteden. In het licht van een lagere werkloosheid en groei van koopkracht voor bijna iedereen, lijken de seinen voor de Nederlandse economie weer op groen te staan. Om deze ontwikkeling niet in de wielen te rijden, kiest het Kabinet ervoor om het komende jaar, buiten datgene dat al was afgesproken, geen grote beleidshervorming op te starten. Mede met het oog op de onzekere internationale ontwikkelingen, zoals in Oekraïne en in het Midden-Oosten, is dat een begrijpelijke keuze. Onze economie heeft nu vooral behoefte aan politieke stabiliteit en zekerheid voor burgers en bedrijven.

Gevolgen Miljoenennota voor groene ondernemers

In de Miljoenennota zijn alle kabinetsplannen voor 2015 op een rijtje gezet. Naast de lage btw zijn onder andere de volgende punten interessant voor de hoveniers- en groenvoorzienersbranche:

 • De werkkostenregeling zal vanaf 2015 definitief verplicht worden ingevoerd voor werkgevers;
 • In 2015 zal de verplichting tot betaling van vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen worden voorbereid;
 • De voorgenomen beperking van de zelfstandigenaftrek voor 2015 wordt niet doorgevoerd;
 • Voor de MKB Innovatieregeling Topsectoren blijft in 2015 Euro 30 miljoen gereserveerd. Daarnaast wordt er een Toekomstfonds opgericht voor de financiering van innovatieve en snelgroeiende MKB-bedrijven en voor fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek;
 • Er komen maatregelen om het eigen vermogen van MKB-ondernemingen te versterken. Het kabinet denkt daarbij aan de mogelijkheid van achtergesteld vermogen;
 • Er zijn middelen gereserveerd voor een excellentieprogramma in het MBO-onderwijs, bedoeld voor het opzetten van meester/gezel trajecten;
 • De nieuwe Omgevingswet wordt vereenvoudigd, zodat ondernemers sneller kunnen inschatten welke investeringen het omgevingsrecht aan hen stelt. Vergunningsprocedures moeten hierdoor eenvoudiger, sneller en efficiënter worden;
 • Het kabinet zet in op een verdere vermindering van de regeldruk voor bedrijven;
 • Er komt een derde tranche sectorplannen, dat zich vooral richt op werk-naar-werkactiviteiten en met voorrang naar intersectorale mobiliteit;
 • De Wet werk en Zekerheid treedt per 1 januari 2015 in werking. Per die datum veranderen een aantal bepalingen in de flex, zoals geen proefperiode in tijdelijke contracten korter dan 6 maanden en een aanzegtermijn van een maand bij een contract van 6 maanden of langer. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling aangepast. Dit houdt in maximaal drie tijdelijke contracten in een periode van twee jaar. Dit is nu nog drie jaar. Verder treedt op 1 juli 2015 het nieuwe ontslagstelsel in werking met onder andere de introductie van de transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag als het contract tenminste twee jaar heeft geduurd;
 • In 2015 wordt de Aanbestedingswet geëvalueerd. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten en de toepassing van de wet door aanbestedende diensten;
 • Daarnaast zal de Wet Markt en Overheid worden geëvalueerd. Doel is om inzichtelijk te maken in hoeverre gemeenten en andere overheden oneerlijke concurrentie aangaan met ondernemers.

Inzet VHG

Branchevereniging VHG zal, in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP (Platform Zelfstandige Ondernemers), de belangen van de groene ondernemers bij deze en nog veel meer thema’s in Den Haag voor het voetlicht brengen.

Bron: VHG