Minder vergunningen en opleveringen nieuwbouwwoningen.

Bron: CBS – Kwartaalmonitor VHG (PDF)

Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. In deze publicatie worden de omzetontwikkelingen van de VHG-leden als geheel en onderverdeeld naar vakgroepen weergegeven en vergeleken met de totale hoveniersbranche.

De omzet van VHG-leden(1) steeg met 1,7 procent in het eerste kwartaal van 2016 vergeleken met een jaar eerder. De laatste twee kwartalen van 2015 realiseerden VHG-leden gemiddeld een omzetdaling. De totale hoveniersbranche sloot het eerste kwartaal af met een omzetgroei van 3,6 procent(2) .
Het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen daalde in het eerste kwartaal met 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook daalde het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal van dit jaar. De verwachtingen van de hoveniersbranche voor het tweede kwartaal van 2016 zijn positief en liggen in lijn met voorgaand jaar. Ook is het vertrouwen van zakelijke dienstverleners en consumenten in het tweede kwartaal positief.

omzetontwikkelingen_leden_vhg

Omzetgroei voor hoveniers en boomspecialisten

Zowel de boomspecialisten als de hoveniers boekten in het eerste kwartaal van 2016 omzetgroei. Voor de boomspecialisten is dit het derde kwartaal op rij met een stijging. Voor hoveniers groeit de omzet al 10 kwartalen op rij, met uitzondering van het derde kwartaal 2015. De omzet van interieurbeplanters daalde in het eerste kwartaal met 1,1 procent, waarmee de negatieve reeks van omzetdalingen van 2015 in stand wordt gehouden. Ook de groenvoorzieners, inclusief dak- en gevelbegroeners verloren dit kwartaal omzet, evenals in de voorgaande drie kwartalen.

omzetontwikkelingen_deelmarkten_vhg

Gebruikelijk lage omzet eerste kwartaal

Ondanks de hogere omzet dan een jaar eerder wordt het eerste kwartaal van 2016 toch gekenmerkt door een relatief lage omzet voor alle vakgroepen, met uitzondering van interieurbeplanters. De omzetontwikkeling van alle vakgroepen vertoont hiermee het gebruikelijke seizoenspatroon. Hoveniers behalen doorgaans in het tweede en vierde kwartaal de meeste omzet. De overige drie vakgroepen moeten het vooral van het vierde kwartaal hebben. Mogelijk dat jaarafsluitingen naast seizoensfactoren hier een rol in spelen. Bij boomspecialisten valt de hoge omzet in het vierde kwartaal op: in de afgelopen drie jaar zetten boomspecialisten in het vierde kwartaal gemiddeld bijna twee keer meer om dan in de eerdere drie kwartalen.

omzetontwikkelingen_deelmarkten_vhg_voorjaar2016

Opgeleverde nieuwbouwwoningen en verleende bouwvergunningen

Minder opgeleverde nieuwbouwwoningen

Nederland kreeg er in het eerste kwartaal van 2016 iets meer dan 10 duizend nieuwbouwwoningen bij. Dit is 11 procent minder dan een jaar eerder en het laagste aantal in de afgelopen anderhalf jaar. Doorgaans vinden de meeste opleveringen plaats in het vierde kwartaal van het jaar. De oplevering van nieuwbouwwoningen kan mogelijk nieuwe opdrachten opleveren voor de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. De grootste daling ten opzichte van een jaar eerder vond plaats in Groningen (-53 procent) en Zuid-Holland (-29 procent). In NoordHolland werden met bijna 2 500 de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarvan bijna de helft zich bevindt in de gemeente Amsterdam.

omzetontwikkelingen_voorjaar2016_nieuwbouw

Aantal vergunningen nieuwbouwwoningen minder rooskleurig

In het eerste kwartaal 2016 zijn 40 procent minder vergunningen verleend voor nieuw te bouwen koopwoningen dan een jaar eerder. De komst van nieuwbouwwoningen zorgt doorgaans voor nieuwe opdrachten voor de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. In 2015 steeg het aantal vergunningen voor koopwoningen nog sterk vergeleken met de drie voorgaande jaren, maar deze groei zette niet door in het eerste kwartaal van 2016. Alleen in Flevoland steeg het aantal verleende vergunningen vergeleken met een jaar eerder. In alle andere provincies werden in het eerste kwartaal 2016 minder vergunningen verleend dan in het eerste kwartaal 2015.

omzetontwikkelingen_voorjaar2016_nieuwbouw_vergunningen

Belemmeringen en verwachtingen ondernemers hoveniersbranche

Weersomstandigheden grootste belemmering

Aan het begin van het tweede kwartaal gaf 52 procent van de hoveniersbedrijven aan geen belemmeringen te ondervinden bij bedrijfsmatige activiteiten. Een jaar eerder was dit nog 42 procent. Financiële beperkingen vormen bij 13 procent van de ondernemers een belemmering bij het zaken doen. Een jaar eerder had nog 18 procent last van financiële beperkingen. Ongunstige weersomstandigheden werden door 17 procent van de ondernemers als belemmerend ervaren. Aan het begin van het tweede kwartaal ervoer 7 procent van de ondernemers onvoldoende vraag. Een jaar eerder was dit nog 17 procent. Andere oorzaken (zoals tekort aan personeel of capaciteitsproblemen) vormen bij circa 11 procent van de hoveniersbedrijven een belemmering.

omzetontwikkelingen_voorjaar2016_belemmeringen_hoveniersbedrijven

Positieve verwachtingen voor tweede kwartaal

Over het economische klimaat is per saldo 18 procent van de ondernemers (in de hoveniersbranche) positief gestemd. De helft van de bedrijven in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche heeft per saldo positieve omzet-verwachtingen voor de omzet in het tweede kwartaal. Beide verwachtingen zijn passen in het seizoenspatroon en zijn daardoor vergelijkbaar met voorgaand jaar en beter dan voorgaand kwartaal. De meerderheid voorziet in het tweede kwartaal geen verandering in de tarieven. Tariefwijzigingen vinden meestal in het eerste kwartaal van het jaar plaats. De personeelssterkte neemt in het tweede kwartaal naar verwachting toe: per saldo verwacht 15 procent een toename van het personeelsbestand.

omzetontwikkelingen_voorjaar2016_positieve_verwachtingen_tweede_kwartaal

Verwachtingen orders positief

Van de hoveniers en groenvoorzieners verwacht per saldo 27 procent dat hun orderontvangst zal toenemen in het tweede kwartaal van 2016. Dit is overeenkomstig met de verwachting van een jaar eerder. Qua inkooporders hebben de ondernemers ook vergelijkbare verwachtingen als in het tweede kwartaal 2015. Per saldo verwacht 17 procent van de ondernemers meer orders te plaatsen. Per saldo is vijf procent van de ondernemers negatief over de concurrentiepositie. Een jaar eerder was deze verwachting nog positief (5 procent). De meerderheid (81 procent) geeft overigens aan dat de concurrentiepositie gelijk is gebleven.

omzetontwikkelingen_voorjaar2016_positieve_verwachtingen_tweede_kwartaal2

Aantal tuineigenaren, vertrouwen ondernemers en consumenten

Lichte toename aantal tuineigenaren

Nederland telde in 2015 meer dan 3,75 miljoen huiseigenaren met een tuin, blijkt uit CBS-cijfers in het driejaarlijks WoonOnderzoek. Dit zijn er 80 duizend (2 procent) meer dan in 2012. In Flevoland steeg het aantal koopwoningen met een tuin het sterkst met vijf procent in drie jaar tijd. Friesland is de enige provincie waarin het aantal tuineigenaren tussen 2012 en 2015 is gedaald, met 1 procent. Particuliere huiseigenaren met een tuin vormen over het algemeen een potentiele doelgroep voor hoveniers en groenvoorzieners.

omzetontwikkelingen_voorjaar2016_huiseigenaren_met_tuin

Vertrouwen dienstverleners en consumenten licht gedaald

Het vertrouwen van zakelijke dienstverleners, waaronder hoveniersen groenvoorzieners, is in het tweede kwartaal iets gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal en kwam uit op 13 (linkeras). Daarmee bevindt het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners zich nog steeds op historische hoogte. Het vertrouwen van zakelijke dienstverleners is sinds eind 2013 onafgebroken positief en is gemiddeld positiever dan dat van het totale bedrijfsleven in Nederland. Ook het consumentenvertrouwen is iets gedaald vergeleken met voorgaand kwartaal en komt uit op 1 (rechteras). Dit is gelijk aan het niveau van een jaar eerder. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde. Ondanks de daling is het vertrouwen voor het vijfde kwartaal op rij positief, ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-8).

omzetontwikkelingen_voorjaar2016_consumenten_ondernemers_vertrouwen

1) In de omzetontwikkelingen van VHG-leden (als totaal of per vakgroep) zijn de sociale werkvoorzieningen die lid zijn van VHG (ongeveer 40 bedrijven) niet meegenomen.

2) Verschillen in omzetontwikkeling worden veroorzaakt doordat niet alle hoveniersbedrijven lid zijn van VHG en anderzijds doordat niet alle VHGleden onder SBI-code 813 vallen i.vm. een afwijkende KvK-inschrijving .