Bron: CBS – Kwartaalmonitor VHG

In deze publicatie worden de omzetontwikkelingen van de VHG-leden als geheel en onderverdeeld naar vakgroep weergegeven en vergeleken met de totale hoveniersbranche getypeerd als SBI-code 813 van de Standaard Bedrijfsindeling.

In het tweede kwartaal van 2015 steeg de omzet van de leden van VHG1) met 4,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee boekten zij voor het vierde achtereenvolgende kwartaal omzetgroei. De omzettoename van de totale hoveniersbranche (SBI 813) was met 13,5 procent sterker2 ). Er gingen in het tweede kwartaal minder hoveniersbedrijven failliet dan een jaar eerder en de hoveniers ondervonden minder hinder bij het zakendoen. De verwachtingen van de ondernemers voor het derde kwartaal waren minder positief dan vorig kwartaal. Dit past bij het seizoenpatroon van de branche. Andere indicatoren wijzen op positieve ontwikkelingen voor de hoveniersbranche. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen was hoger dan een jaar eerder en het vertrouwen van zakelijke dienstverleners en consumenten nam toe.

Omzetontwikkeling Hoveniersbranche

Maatwerktabel: Omzetontwikkeling VHG

StatLine: Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling

Omzetgroei voor Hoveniers

Binnen de Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche is de vakgroep Hoveniers in aantal en omzetaandeel het grootst. De omzet van deze deelbranche nam in het tweede kwartaal van 2015 met 11,5 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit was voor de Hoveniers de zevende omzetstijging op rij. De overige vakgroepen lieten in het tweede kwartaal een omzetdaling ten opzichte van een jaar eerder zien. De omzet van Boomspecialisten kromp met ruim 6 procent het sterkst, terwijl zij een kwartaal eerder nog de sterkste stijging ten opzichte van een jaar eerder noteerden.

Omzetontwikkeling Hoveniersbranche

1) Het verschil in omzetontwikkeling tussen de leden van de VHG en de hoveniersbranche wordt veroorzaakt door een verschil in populatie. Niet alle hoveniersbedrijven zijn lid van de VHG en andersom zijn er leden van de VHG die niet als hoveniersbedrijf getypeerd zijn.

1) In de omzetontwikkelingen van VHG-leden (als totaal of per vakgroep) zijn de sociale werkvoorzieningen die lid zijn van VHG (38 bedrijven) niet meegenomen.
2) Verschillen in omzetontwikkeling worden veroorzaakt doordat niet alle hoveniersbedrijven lid zijn van de VHG en omgekeerd.

Aantal bedrijven, kosten en seizoenspatroon

Toename aantal kleine bedrijven

Aan het begin van het tweede kwartaal telde Nederland 8 930 hoveniersbedrijven. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 430 bedrijven bijgekomen. Er zijn vooral meer eenmansbedrijven bijgekomen. Deze groep bedrijven is in het tweede kwartaal van 2015 met 7 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Bijna 10 procent (810) van de hoveniersbedrijven heeft meer dan 10 werkzame personen. Begin 2008 telde de hoveniersbranche evenveel bedrijven van deze grootte.

Omzetontwikkeling Hoveniersbranche - aantal hoveniersbedrijven

Kosten en werkgelegenheid

In het tweede kwartaal van 2015 werden er vijf faillissementen uitgesproken binnen de hoveniersbranche. Dit zijn er meer dan het lage aantal van twee in het eerste kwartaal maar minder dan een jaar eerder. In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal hoveniersbedrijven dat over de kop ging laag. In de periode 2011- 2014 gingen er gemiddeld 6 hoveniersbedrijven per kwartaal failliet. Tussen 2011-2014 stopten gemiddeld 360 hoveniersbedrijven per jaar door opheffing. Het aantal oprichtingen was in deze periode gemiddeld twee keer zo hoog. Ook in de totale zakelijke dienstverlening was het aantal faillissementen laag. Er werden in het tweede kwartaal 25 procent minder zakelijke dienstverleners failliet verklaard dan een kwartaal eerder. In mei zakte het aantal bedrijven dat in Nederland failliet ging naar het laagste niveau sinds januari 2009.

Omzetontwikkeling Hoveniersbranche - faillissementen hoveniersbedrijven

Seizoenpatroon Boomspecialisten het sterkst

De vakgroep Hoveniers liet dit kwartaal de sterkste omzetstijging zien ten opzichte van een kwartaal eerder. In de maanden april, mei en juni werd er 80 procent meer omgezet dan in de drie maanden ervoor. De Interieurbeplanters was de enige deelmarkt die in het tweede kwartaal minder omzet genereerde dan een kwartaal eerder. Interieurbeplanters hebben minder dan de overige vakgroepen te maken met seizoeninvloeden en laten de afgelopen jaren een wisselend beeld zien. De omzetontwikkeling van alle leden van de VHG kent een duidelijk seizoenpatroon. Jaarlijks wordt in het tweede en vierde kwartaal meer omzet behaald dan in het eerste en derde kwartaal. In een eerste kwartaal is het omzetniveau doorgaans het laagst.

Omzetontwikkeling Hoveniersbranche - hoveniersbedrijven

Belemmeringen en verwachtingen ondernemers hoveniersbranche

Minder ondernemers ondervinden belemmeringen

Aan het begin van het derde kwartaal gaf 52 procent van de hoveniersbedrijven aan geen belemmeringen te ondervinden bij bedrijfsmatige activiteiten. Een jaar eerder was dit nog 31 procent. Financiële beperkingen vormen bij 14 procent van de ondernemers een belemmering bij het zaken doen. Een jaar eerder had nog 20 procent last van financiële beperkingen. Ongunstige weersomstandigheden werden door 13 procent van de ondernemers als belemmerend ervaren. 18 procent van de ondernemers ervoer onvoldoende vraag, een jaar eerder was dit nog 33 procent. Andere oorzaken (zoals tekort aan personeel of capaciteitsproblemen) veroorzaken bij circa 3 procent van de hoveniersbedrijven een belemmering.

Omzetontwikkeling Hoveniersbranche - hoveniersbedrijven belemmeringen

Verwachtingen minder positief, afname personeelssterkte

De hoveniers hadden per saldo positieve verwachtingen voor het economische klimaat in het derde kwartaal. Het percentage dat een verbetering voorzag, was echter lager dan een kwartaal eerder. Ook voor wat betreft de omzet waren er per saldo minder hoveniers die een toename voorzagen dan een kwartaal eerder. Dit past bij het seizoenpatroon van de hoveniersbranche. In het derde kwartaal is de werkgelegenheid doorgaans minder groot. Per saldo verwachten de hoveniers dan ook minder personeel in te zullen zetten in het derde kwartaal. Het aantal hoveniers dat per saldo een krimp van de personeelssterkte verwachtte was groter dan een jaar eerder. Per saldo waren er net iets meer ondernemers die een prijsverhoging voorzagen dan een prijsverlaging. Het merendeel (89 procent) verwacht gelijkblijvende tarieven.

Omzetontwikkeling Hoveniersbranche - hoveniersbedrijven verwachtingen

Minder inkooporders verwacht

De hoveniers verwachtten aan het begin van het derde kwartaal minder orders te zullen plaatsen in de rest van deze periode. Dit saldo is vergelijkbaar met een jaar eerder. De hoveniersbedrijven waren neutraal in hun verwachtingen over het aantal orders. Er waren evenveel ondernemers die meer orders verwachtten dan die minder orders voorzagen. Een jaar eerder hadden de pessimistisch gestemden nog de overhand. Na een lichte opleving in het tweede kwartaal hadden ondernemers neutrale tot per saldo licht negatieve verwachtingen over hun concurrentiepositie in het derde kwartaal.

Omzetontwikkeling Hoveniersbranche - hoveniersbedrijven verwachtingen

 

Opgeleverde nieuwbouwwoningen, vertrouwen ondernemers en consumenten

Meer nieuwbouwwoningen

In het tweede kwartaal zijn 11 070 nieuwe woningen opgeleverd. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is hiermee met ruim 10 procent toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Hiermee wordt de positieve ontwikkeling van het eerste kwartaal van dit jaar voortgezet. In de laatste drie kwartalen van 2014 was nog sprake van een afname. De oplevering van nieuwbouwwoningen zorgt doorgaans voor nieuwe opdrachten voor de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. In Noord-Holland zijn in het tweede kwartaal van 2015 met bijna 2 800 de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd. Ruim 60 procent van de opgeleverde nieuwbouwwoningen in Noord-Holland bevindt zich in de gemeente Amsterdam.

omzet_ontwikkeling_hovenuiersbranche_nieuwbouw

Vertrouwen dienstverleners en consumenten toegenomen

Het vertrouwen onder de zakelijke dienstverleners, waaronder de hoveniers, was aan het begin van het derde kwartaal weer positief. Aan het begin van 2015 bereikte het vertrouwen van de ondernemers de hoogste stand in vier jaar tijd. Het ondernemersvertrouwen is nu al twee jaar positief. Verbeterde economische omstandigheden en een groeiende omzet dragen bij aan het betere sentiment onder de zakelijke dienstverleners. Aan het begin van het derde kwartaal stond de indicator voor het consumentenvertrouwen op 4. Daarmee lag het consumentenvertrouwen in juli boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in februari 2013 de laagste stand ooit (-44). In mei 2015 kwam de indicator voor het eerst weer in de plus uit. Het consumentenvertrouwen is gebaseerd op het oordeel van consumenten over de algemene economische situatie en op hun oordeel over de eigen financiële situatie

Omzetontwikkeling Hoveniersbranche - hoveniersbedrijven consumenten vertrouwen

Opmerkingen betreffende deze publicatie

  • Deze publicatie is samengesteld in opdracht van branchevereniging VHG. In deze publicatie worden de omzetontwikkelingen van de VHG-leden als geheel en per vakgroep weergegeven en vergeleken met de totale hoveniersbranche getypeerd als code 813 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
  • In de omzetontwikkelingen van de VHG-leden (totaal of per vakgroep) zijn de sociale werkvoorzieningen die lid zijn van VHG (38 bedrijven) niet meegenomen.
  • Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals deze op 1 juni 2015 bekend waren. Mogelijk zijn er op het moment van lezen actuelere cijfers, deze kunt u vinden via de links onder de grafieken.
  • Meer uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van de VHG-leden kunt u vinden in Maatwerk_BrancheverenigingVHG_jaarrapportage_2015