Op 1 januari 2014 treedt de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. De subsidieregeling is 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Doel

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Informatiebijeenkomsten Bedrijven & Intermediairs

In maart 2014 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd in het land waarbij bedrijven, opleidingsbedrijven en intermediairs welkom zijn. Hierin behandelen wij ook de aanvraagprocedure. Tijdens de sessies zijn adviseurs van Agentschap NL aanwezig zijn om direct vragen te beantwoorden. Deze data worden medio januari bekendgemaakt.

Voor wie

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Op de pagina ‘Kom ik in aanmerking’ leest u meer over de voorwaarden.

Budget

De verdeling van het budget over de vier doelgroepen is als volgt:

Categorie Bedrag
vmbo € 1,4 miljoen
mbo € 188,9 miljoen
hbo € 8 miljoen
promovendi/toio’s  € 6,7 miljoen

 

Hoe wordt het Subsidiebedrag berekend?

Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Uitvoering en controle

Agentschap NL voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijkte maken voor de werkgever. De aanvraag kan digitaal worden ingevuld en u heeft geen andere gegevens nodig voor de aanvraag dan nu al in uw bezit zijn zoals de praktijkleerovereenkomst. In de controle- en handhavingsfunctie zal Agentschap NL controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.

Bron: Agentschap.nl

Meer info bij Agentschap.nl