PT-heffingen lager, systematiek per 2013 eenvoudiger

Het Productschap Tuinbouw (PT) stelt per kalenderjaar 2013 in bijna alle sectoren voor om de heffingen verder te verlagen en de heffingsystematiek te vereenvoudigen. Dat blijkt uit heffingsverordeningen op de agenda’s van de commissies Voedingstuinbouw en Sierteelt en Groen.

In bijna alle sectoren is sprake van een vereenvoudiging van de heffingssystematiek in de vorm van een areaalheffing voor de teelt in plaats van een heffing gebaseerd op omzet. De handel zal in veel gevallen te maken krijgen met een heffing die gebaseerd is op verkopen. Om die reden en door de afslanking tot kerntaken gaat voor veel tuinbouwondernemers de heffing verder omlaag. Na de reductie in 2012 (met gemiddeld 30%) volgt in de verordeningen over 2013 voor veel ondernemers een verdere verlaging, variërend van enkele tot tientallen procenten. Uitschieters zijn de bloementeelt (ruim 60% verlaging) en de bloemenhandel (bijna 90% verlaging). De ongewijzigde systematiek voor hoveniers, op verzoek van de sector, leidt voor die groep ondernemers tot een heffingverhoging (+7%).

Door de vereenvoudiging van de heffingssystematiek dalen de kosten voor het innen van de heffingen (zogeheten perceptiekosten). Vanaf 2013 worden organisatiekosten van het PT door alle geledingen met een aparte, algemene heffing opgebracht. Dit is geregeld in een aparte verordening. Bovendien is per tuinbouwgeleding (teelt / handel per deelsector) een aparte verordening voor de bestemmingsheffing opgesteld. De bestemmingsheffingen financieren projecten en activiteiten die uit de programma’s voortvloeien.

Betalingsregeling
In het verlengde van de vernieuwing van het PT en het efficiënter en goedkoper uitvoeren van werkzaamheden is de procedure rondom de incasso van de heffingen en het debiteurenbeheer vereenvoudigd. In lijn met de wetswijziging inzake incasso’s per 1 juli jl. stuurt het PT na oplegging van de nota slechts één herinnering. Bij een tweede brief wordt aangegeven dat, bij uitblijven van betaling, de incasso in handen wordt gesteld van een incassobureau. Omdat het PT oog heeft voor de economische omstandigheden in de tuinbouwsector is de mogelijkheid tot gebruikmaking van een betalingsregeling uitgebreid.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl of u bezoekt onze website op www.tuinbouw.nl.