TerraNext (onderdeel van Terra) is dé opleider in de groene sector voor (jong) volwassenen. Wij bieden opleidingen op het gebied van groen en bloem. Maar ook voor cursussen als veiligheid, trekker rijvaardigheid, EHBO etc. kun je bij ons terecht. Kortom: wij bieden opleidingen en cursussen in het groen, in de breedste zin van het woord.

De behoefte aan ontwerpers en hoveniers die natuurvriendelijk tuinieren nastreven groeit in Nederland. De opleiding Ecolo-gisch hovenier biedt een compleet pakket om natuurvriendelijke aanleg en beheer in de praktijk verantwoord te kunnen toepassen. Het meest opvallend en vernieuwend bij deze opleiding is de sterke aandacht voor de ecologische aspecten van aanleg en beheer. Ecologisch hovenier besteedt ook uitdrukkelijk aandacht aan voorlichting, bewustwording en reflectie.

Doelgroep

Beheerders van traditioneel en ecologisch groen, (heem)tuinen en (heem)parken en (ecologische) hoveniers
De opleiding ecologisch hovenier overstijgt het MBO-niveau. Wij spreken van een opleiding op MBO+ niveau. Hiermee bedoelen wij dat de opleiding bewust voor het grootste deel op praktijkervaren en praktijkleren gericht is. Voorkennis van aanleg en beheer van traditioneel groen (openbaar, tuinen, parken) wordt verondersteld. Tevens wordt ook gebruik gemaakt van bronnen en leermid-delen die in verwante hogere opleidingen gangbaar zijn.

Inhoud

De cursus wordt verzorgd door 2 vaste docenten en per onderwerp nodigen zij specialisten uit. Uitvoering vindt plaats op passen-de locaties voornamelijk in Noord-Nederland. De cursisten volgen tijdens de 8 seizoenen die de opleiding duurt 3 door hen zelf uitgekozen terreinen: een (stads)tuin, een heem- of natuurtuin en een kleinschalig natuur(ontwikkelings)gebied. In deze gebieden worden ook de opdrachten uitgewerkt.

Opleidingsdoelen

 • kennis van wilde planten in relatie tot bodem, water, aanleg en beheer
 • kennis van de ecologie van en beheermaatregelen ten gunste van fauna
 • het monitoren van wilde flora en fauna ten behoeve van beheer
 • kennis van aanleg en onderhoud van specifieke biotopen en begroeiingen van ecologische terreinen
 • technieken voor stapelmuren, vlechtheggen, snoeihout, maquettebouw en dergelijke
 • het kritisch beoordelen van de ecologische kwaliteit van ecologische terreinen
 • het traceren van inspirerende voorbeelden van natuurontwikkeling en ecologisch beheer kennis van de belangrijkste vakliteratuur
 • het kundig en kritisch beoordelen van vakliteratuur
 • het opnemen en verwoorden van zintuiglijke waarnemingen van geur, kleur, tast tot en met ruimtelijke kwaliteiten als sfeer, harmonie, landschappelijke samenhang van ecologische terreinen
 • het toelichten van plannen voor aanleg en beheer van ecologische terreinen
 • het geven van voorlichting over ecologische terreinen
 • het op aantrekkelijke en overzichtelijke wijze vastleggen van waarnemingen en leerpunten uit de opleiding en de gradiëntterreinen in een portfoliomap
 • het onderscheiden van en omgaan met eigen sterke en zwakke punten in bovenstaande vaardigheden.

Resultaat

De deelnemers maken een portfoliomap, bestaande uit de uitge-werkte opdrachten en de verslagen van de monitoring in de drie terreinen. Deze worden halfjaarlijks doorgesproken met de cursus-leiding. Aan het eind van de opleiding vindt een persoonlijke evalua-tie plaats van de leerervaringen. De deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen een certificaat.

Meer informatie: Terra Next