Steeds minder leerlingen en studenten kiezen voor een groene opleiding. Maar in de financiële plannen van de agrarische opleidingscentra (AOC’s) voor de komende jaren wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de krimp en de daarmee gepaard gaande afname van inkomsten. Dat staat in het rapport ‘Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra’ van de Inspectie van het Onderwijs dat door minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media naar de Tweede Kamer gestuurd is.

De inspectie schetst een zorgelijk beeld over de toekomstbestendigheid van AOC’s. Binnen het groen onderwijs slaat de daling van het aantal leerlingen en studenten eerder en in het mbo harder toe dan in het overige VO en MBO. Dit komt onder meer doordat (vestigingen van) AOC’s zich in niet-stedelijke gebieden bevinden. Steeds minder leerlingen en studenten kiezen voor een groene opleiding. 

Financiële risico’s
In de financiële plannen voor de komende jaren wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de krimp en de daarmee gepaard gaande afname van inkomsten. In dit kader stelt de inspectie de vraag hoe de investeringsplannen voor huisvesting van in totaal circa 125 miljoen euro door de AOC’s te verenigen zijn met de verwachte demografische ontwikkelingen in de sector.

De inspectie constateert dat de financiële positie van de AOC-besturen op macroniveau voldoende is, maar dat er binnen deze groep sprake is van verschillen in financiële gezondheid. Er zijn AOC-besturen die hun zaken financieel goed op orde hebben, maar ook besturen die op dat vlak minder goed presteren. Voor de komende jaren wordt er voor alle AOC’s gezamenlijk een daling van de liquiditeit en (in lichtere mate) de solvabiliteit voorspeld. Dat is, in combinatie met de sterke daling van het aantal leerlingen en studenten binnen het groen onderwijs, een zorgwekkend signaal.

Onderwijskwaliteit 
Naast de financiële risico’s ziet de inspectie ook risico’s voor de onderwijskwaliteit op AOC’s. AOC’s zijn kleinschalige instellingen met een goed en veilig zorgklimaat, waarbij de onderwijskwaliteit niet negatief afwijkt ten opzichte van het overige VO en MBO. Wel blijft de kwaliteitsborging bij veel AOC’s nog achter. In combinatie met de forse daling van het aantal leerlingen en studenten maakt dat de kwaliteit van het groen onderwijs kwetsbaar. 

Naar de toekomst toe vindt de inspectie het verstandig te onderzoeken of leerlingen, studenten en het afnemend bedrijfsleven van deze sector in de toekomst misschien beter af zijn met innovaties, cross-overs en doorlopende leerlijnen waarbij AOC’s en ROC’s samenwerken of zich voor hun VMBO-leerlingen richten op andere VO-instellingen.

Zie voor meer informatie het Inspectierapport Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentraop de site van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

bron: AgriHolland B.V. – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 18/04/18