Gelijktijdig met de Groendag, vond er ook een beleidssessie plaats voor de beleidsmakers en hoofden groenbeheer van de gemeenten in Noord-Holland. Deze bijeenkomst was een eerste verkenning en kennismaking om te peilen of er behoefte is aan een kennisnetwerk. Met als hoger doel toewerken naar ‘groen hoger op de politieke agenda’. VHG-directeur Egbert Roozen verzorgde een presentatie en nam deel aan de gesprekken.

De bijeenkomst vond plaats bij het Clusius College in Hoorn, waar de heer Adnan Tekin, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, het belang van groen voor de burgers onderstreepte en sprak over de uitdaging om groen te verbinden met domeinen als zorg, klimaatadaptatie en infrastructuur. Hij bood aan om vanuit de provincie een samenwerking tussen alle aanwezige partijen te ondersteunen, omdat hij gelooft in de kracht van netwerken en kennisdeling.

Groen denken vanuit opgaven
VHG-directeur Egbert Roozen hield een lezing met als thema “Groen denken vanuit opgaven”. De opgaven die er liggen zijn onder andere: intensief ruimtegebruik, klimaatverandering, behoud biodiversiteit, schone lucht en behoefte aan rust. Hoe kun je groen zo inzetten dat er aan meerdere behoeften wordt voldaan? Aan de hand van de vernieuwde handleiding De Levende Tuin schetste Roozen schetste mooie voorbeelden van groene oplossingen waardoor mensen elkaar ontmoeten, meer bewegen en tegelijkertijd ook een water wordt opvangen. De handleiding ‘De Levende Tuin’ is vernieuwd en kan voor gemeenten een goed handvat vormen om het concept toe te passen op het openbaar groen.

Experttafel
Tijdens de experttafel kon het publiek in gesprek met Jan Wijn (adviseur klimaatadaptatie en ruimtelijke adaptatie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Hartger Griffioen (projectleider Natuurlijke Zaken, Landschap NH), André Hoek (directeur Hoek Hoveniers) en Rob Zweekhorst (beheerder groen gemeente Heerhugowaard). Er werd gesproken over het thema van de groendag ‘Groen is de baas!?’ Daar kwamen verschillende reacties op: “Ja, groen is de baas want het staat voor biodiversiteit en zonder biodiversiteit zijn we nergens”. “Groen is niet de baas, maar de basis. Echter, we behandelen groen als sluitpost”.

Bij dat laatste woord werd aangehaakt en ging het gesprek verder over groen leren framen; met meerdere partijen een goed verhaal neerzetten binnen de gemeenten over het belang van groen. Juist de samenwerking tussen partijen zoals nu aan de tafel kunnen elkaar versterken om groen hoger op de agenda te krijgen. Daarbij kwam een aantal goede voorbeelden kwam naar voren

Rode draad: groen robuuster verankeren in standaardwerkwijze, levert meer op dan wachten op juiste politieke realiteit. Vanuit de zaal werden tips meegegeven om voor raadsleden een informatieavond te organiseren om groen goed onder de aandacht te brengen en burgers met hart voor groen erbij te betrekken.

Aan de slag
Na een korte pauze gingen de aanwezigen in drie groepen uiteen om met elkaar een aantal gedeelde behoeften vast te stellen en een eerste quick win (wat kunnen we nu al met elkaar?) op te halen. Aan het einde van de bijeenkomst kon worden geconcludeerd dat er zeker animo is voor vervolgbijeenkomsten. Men wil kennis en ervaring delen, leren van successen en bij voorkeur bijeen komen rondom een concreet thema of vraag. Doel is om in 2018 nog twee bijeenkomsten te organiseren. Eén voor de zomer en één in het najaar. Twee gemeenten kunnen daarvoor gastheer zijn. Daarnaast zal er een netwerk worden gevormd, zodat men elkaar kan vinden en weet wat ieders expertise is. Samen met Stadswerk en anderen, zal het Clusius College hiertoe initiatief nemen. Voorlopig heet het netwerk GROEN NH. Reacties en ideeën kunt u mailen naar groen.nh@clusius.nl.